Zarząd Dróg Powiatowych

w Węgrowie

ul. Piłsudskiego 23

07-100 Węgrów

 

ogłasza aukcję (licytacje ustną) na:

 

Sprzedaż 38 szt. drzew „na pniu” sortyment S4 rosnących w niżej wymienionych pasach dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

 

Lp.

Gmina

Miejsce posadowienia

Nazwa drzew i ilość

Kwota brutto z wyceny brakarskiej

1

Liw

droga powiatowa nr 4219W

(w tym: topola 1 szt.)

razem: 1 szt. – 3,47 m3

 

 

 

13 282,00 zł

2

droga powiatowa nr 4228W

(w tym: topola 1szt., grusza 1 szt., jesion 1 szt., klon 1 szt.)

razem: 4 szt. – 4,66 m3

3

droga powiatowa nr 4230W

(w tym: topola 30 szt., jesion 2 szt., klon 1 szt.)

razem: 33 szt. – 132,38 m3

 

Razem: 38 szt. drzew

ilość drewna sortyment S4 do pozyskania wg szacunku dla w/w drzew –  140,51 m3

 

  Numer postępowania: ZDP.272.20.2017 Data ogłoszenia aukcji: 30.06.2017 Miejsce, termin przeprowadzenia aukcji:
   1. Aukcja zostanie przeprowadzona w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów, w dniu 10.07.2017 r. o godz. 1400

    Wyłoniony wykonawca zobowiąże się do posadzenia i opalikowania (2 szt. palika) takiej samej ilości drzew jakie wytnie w pasach dróg powiatowych w miejscu wycięcia jeśli będzie taka możliwość lub w miejscu wskazanym przez osobę do tego wyznaczoną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie.

    Dostarczone drzewa powinny być zgodne z normą PN-R-67023, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

    Nasadzeń należy dokonać zachowując strukturę rodzajową gatunków drzew, to jest w ilości od 15% do 25% liczby drzew oraz stosując następujące gatunki:

    - dąb szypułkowy

    - klon jawor

    - jesion wyniosły

    - lipa drobno lub szerokolistna

    - jarząb pospolity

    Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

    - pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

    - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

    - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

    - pędy korony u drzew nie powinny być przycięte , chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

    - pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

    - przewodnik powinien być praktycznie prosty,

    - blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew,

    - wysokość sadzonek min. 150 cm,

    - zabezpieczenie pnia dwoma palikami

     

    Wady niedopuszczalne:

    - silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

    - odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

    - ślady żerowania szkodników,

    - oznaki chorobowe,

    - zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

    - martwice i pęknięcia kory,

    - uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

    - dwupędowe korony drzew formy piennej,

    - uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

    - złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

     

    Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

    - pora sadzenia – jesień lub wiosna,

    - miejsce sadzenia – w miejscu po usuniętym drzewie oraz niekolidującym z istniejącym zagospodarowaniem terenu,

    - rośliny w miejscu sadzenia powinny znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosły w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

    - korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

    - przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,

    - korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

    - drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

    - wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

    - palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

     Wyłoniony wykonawca dokona frezowania karpy po usuniętych drzewach. Organizator aukcji zastrzega sobie możliwość zamknięcia lub unieważnienia

     aukcji bez wybrania, którejkolwiek z ofert i podania przyczyn.

      Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie nie bierze odpowiedzi za wady ukryte drzewa będącego przedmiotem aukcji. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu aukcji. Określenie miejsca, w którym można obejrzeć sprzedawane drzewa:

      lokalizacja i ilość drzew wykazane są w „Operatach brakarskich wraz z wyceną wartości drewna”,  które stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

       Przystępujący do aukcji zobowiązany jest do obejrzenia drzew rosnących w

       pasach dróg powiatowych. Obejrzenie drzew możliwe jest po uprzednim umówieniu się z Inspektorem d/s zadrzewienia.

        Ilość i rodzaj oraz inne właściwe cechy sprzedawanych drzew:

         

        - droga powiatowa nr 4219W 1 szt. – 3,47 m3

        (w tym: topola 1 szt.)

        - droga powiatowa nr 4228W 4 szt. – 4,66 m3

        (w tym: topola 1szt., grusza 1 szt., jesion 1 szt., klon 1 szt.)

        - droga powiatowa nr 4230W 33 szt. – 132,38 m3

        (w tym: topola 30 szt., jesion 2 szt., klon 1 szt.)

         

        Sprzedaży w drodze niniejszej aukcji podlega:

         

        Razem: 38 szt. drzew

        ilość drewna sortyment S4 do pozyskania wg szacunku 140,51 m3

         

         Wysokość ceny wywoławczej:

         13 282,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

          

         Sprzedaż drzew nie może nastąpić za cenę niższą lub równą cenie wywoławczej.

          

          Wysokość postąpienia w trakcje aukcji wynosi 100,00 zł Warunkiem udziału w aukcji jest potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości   

                  2% ceny wywoławczej w wysokości:

          265,64 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 64/100)

           

          Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 07.07.2017 r. na rachunek bankowy     nr 93 9236 0008 0000 0231 2000 0010 PSB Węgrów z dopiskiem „Wadium na sprzedaż 38 szt. drzew na pniu”

          1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.

          2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

          1. uczestnik aukcji, który wygrał uchyla się od zawarcia umowy

          2. jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożenia wadium.

          1. Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Oferentom wniesionego wadium,  

                   organizator przekaże niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub    

                   unieważnieniu postępowania.

          2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie do 7 dni od daty zakończenia aukcji na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie nr: 93 9236 0008 0000 0231 2000 0010 PSB Węgrów na poczet ceny jest zaliczone wpłacone wadium.

           Ustala się termin usunięcia drzew z pasów drogowych od dnia 01.09.2017 r. do dnia 28.02.2018 r.

           Osoba do kontaktów z oferentami: Magdalena Sobotka, tel. (25) 792 38 76

           Dokumentację przetargową można pobierać nieodpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie, przy ul. Piłsudskiego 23 w godz. 700-1500.

          Załączniki

          Nazwa pliku Rozmiar Data dodania
          operat_brakarski_Liw.pdf 635,02 KB 2017-06-30 14:28:35
          Regulamin.pdf 73,66 KB 2017-06-30 14:28:35

          Szczegóły

          Dodał: mgasiorek
          Data dodania: 2017-06-30 14:28:35